IMAGE

    مقاله شماره یک(صندلی)   اندام انسان طوری طراحی شده است که وقتی شخص می نشیند وزن بدنش روی استخوان های نشیمن گاه می افتد اگرچه این استخوان ها وزن بدن را تحمل میکنندولی صندلی باید طوری طراحی شودکه وزن بدن روی کل نشیمن گاه توزیع شودوفشار این استخوان ها به پیرامون کاهش یابد با استفاده از صندلی هایی با تشک...
پنج شنبه, 28 خرداد 1394
IMAGE

  مقاله شماره دو(صندلی2)     عمق وعرض صندلی: درطراحی صندلی چند مکنظوره برای عموم باید دورهنمودآنتروپومتریک را درنظر داشت: 1)عمق صندلی باید برای اشخاص کوچک اندام مناسب باشد(تاماهیچه ساق پا آزاد باشندوفشار وارد بر ران به حداقل برسد) 2)عرض صندلی باید برای اشخاص تنومند مناسب باشد  براساس ترتیب چنین توصیه...
پنج شنبه, 28 خرداد 1394
IMAGE

   مقاله شماره سه(طراحی)      طراحی چیدمان صندلی های تالارهای سینما مشابه طرح تئاتر است جزاینکه درهردیف بیشتر از14صندلی وجودنداردصندلی های مدرن به ویژه آنها که نشیمن ثابت دارند(vip)فضای زیادی اشغال میکنند فاصله ی بین پرده وردیف جلوبه حداکثر زاویه مجاز متشکله بین خط دیدتماشاچی تابالای پرده وخط عمود...
پنج شنبه, 28 خرداد 1394

سلامم
شنبه, 25 فروردين 1397
IMAGE

 مقاله شماره چهار(سالن) سالن آمفی تئاطر درآکوستیک هندسی نظیر اپتیک هندسی میتوان تصور نمود که پرتوهای منتشره از یک سرچشمه ی صوت کروی(سرچشمه ای که به تمام اطراف خود به طور یکنواخت انرژی  خش نماید)منتشرشده ودرصورت برخورد به سطح بازتابنده به چهارحالت باز میگردد: 1)چنانچه پرتوصوتی ازسرچشمه ای که درفاصله...
پنج شنبه, 28 خرداد 1394