لیستی از گروه هایی ک با آن ها فعالیت داشته ایم ...