ابرسازه هایی نظیر سالن های همایش  وپروژه های مداربسته و امنیتی که دارای سامانه های پیچیده و پیشرفته می باشند نیاز به متخصص تعمیر و نگهداری در بازه زمانی مشخص دارد.انجام دقیق  سرویس های دوره ای مانع بروز  صدمات جبران ناپذیر می گردد.
آنچه کتیبه را از سایرین متمایز می کند ارائه  سرویسهای تعمیر-نگهداری در  کنار تجهیز و ایجاد سازه های جدید می باشد