فرض کنید فرستنده هایی در اختیار دارید که بتوانید تنها با آپدیت پهنای باند را افزایش دهید!
بتوانید اطلاعات را رمز نگاری کنید از معتبر ترین تولید کننده دنیا بوده و جنگال(جنگ الکترونیکی) درآن بی تاثیر باشد کتیبه این مهم  را تامین می کند
مکانیسم بسیار ثابت(stayable) که جهت اجرا در پروژه های شرایط خاص آب و هوایی ویا دور دست سیستم را بی نیاز از سرویس های دوره ای کوتاه مدت می نماید.