نظرتان درمورد یک کنفرانس که بتوان رای گیری با گزینه های متفاوت و متعدد ،صدای متفاوت ، با امکان حضور و غیاب خود کار ، ودهها امکان دیگر را یکجا در تجهیزات کنفرانس داشت  چیست؟ بخصوص که با پرداخت بدون واسطه باشد.
امکاناتی از قبیل ترجمه همزمان .ویدیو کنفرانس با امکان شرکت تک تک افراد در آن و وب کنفرانس را نیز از ما بخواهید